LOGO TREK

Szállítmányozási és Tömegárufuvarozó Kft.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Fuvarmegbízásnak-Fuvarozási Szerződésnek (fuvarfeladat ellátására irányuló megrendelésnek), amely a Megbízó (Logo Trek Kft.) által adott fuvarfeladatok ellátásával kapcsolatos szabályok összességét tartalmazza.

Megbízott a fuvarfeladat elvállalásával, illetve a teljesítés megkezdésével (kiállással) az ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul elfogadja, annak rendelkezéseit tudomásul veszi, betartja, betartatja, ezért a Fuvarmegbízás Megbízott visszaigazolása nélkül is érvénybe lép.

 • FUVARMEGBÍZÁS:
  • Felek egymás között hivatalos közlésnek ismerik el az email útján közölteket. Károk és problémás ügyek esetében Megbízó postai úton küldött tértivevényes levélben erősítheti meg az email útján közölteket.
  • Megbízó fuvarozási feladatait Megbízott a részére email útján megküldött Fuvarmegbízás elnevezésű dokumentumban megjelölt adatok és feltételek alapján hajtja végre.
  • Amennyiben Megbízott a Fuvarmegbízás elküldésétől számítottan 2 órán belül észrevételt nem tesz, Megbízó a Fuvarmegbízást elfogadottnak tekinti.
  • Elfogadottnak tekintendő a Fuvarmegbízás akkor is, ha Megbízott a fuvar ellátására szánt jármű rendszámát megküldi Megbízó részére, illetve, ha a Megbízott a fuvar teljesítését megkezdi (kiállás).
  • Megbízott minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a kapott Fuvarmegbízás a Megbízótól származik. Megbízott részére csak és kizárólag Megbízó által használt email címekről és egyéb, a Megbízó honlapján közzétett elérhetőségekről küldött Fuvarmegbízás vagy írásos utasítás érvényes. Megbízott ennek figyelmen kívül hagyásából eredő károkat teljeskörűen viseli.
 • KIÁLLÁS:
  • A Fuvarmegbízás alapján Megbízott a megjelölt/megbeszélt időben, tömített, tiszta, ép rakfelületű, ponyvázatú tehergépkocsival áll ki fuvarozásra. A platón az árutól idegen anyag nem lehet. A tehergépkocsit úgy kell leponyvázni, hogy az áruban az időjárás kárt ne tehessen.
 • KÉSEDELMES KIÁLLÁS:
  • Megbízott a felelősség alóli mentesülés érdekében Megbízóval szemben nem hivatkozhat annak a járműnek hibás állapotára, amelyet a fuvarozás végrehajtására használt.
  • A tehergépjármű késedelmes kiállítása esetén Megbízó elállhat a szerződéstől és a rakodás eredménytelen megkísérléséből eredő költségeket, valamint a más járműért kifizetett díjtöbbletet követelheti.
  • Késedelmes kiállásnak tekintendő a Fuvarmegbízásban az áruátadás időpontjaként meghatározott időponton túli kiállás.
  • Kiszolgáltatási késedelemnek, egyben a fuvarozási határidő túllépésének minősül, ha az árut a Fuvarmegbízásban meghatározott határidőben, vagy megállapodás hiányában a gondos fuvarozótól elvárható időben a fuvarozó nem szolgáltatja ki.
  • Késedelem esetén, ha a késedelemből Megbízónak kára származik, Megbízott kártérítést tartozik fizetni.
  • Ki nem állás esetén minden igazolható kárt Megbízó Megbízottra terhel, de minimum 100 EUR-t minden határidőre el nem végzett fuvarozási feladatért, meghiúsulási kötbér jogcímen.
 • UTÓLAGOS RENDELKEZÉSEK:
  • Megbízott az árufuvarozás során kizárólag a Megbízótól kapott utasítások alapján járhat el, harmadik személytől sem az árufuvarozás megkezdése előtt, vagy folyamata alatt, vagy annak befejezésekor utasítást nem fogadhat el. Megbízott az ebből adódó károkat teljeskörűen viseli.
 • AKADÁLYOZTATÁS:
  • Amennyiben Megbízott a fuvarmegbízáson szereplő fel- vagy lerakóhely címét nem találja, vagy azt nem tudja beazonosítani vagy egyéb akadályba ütközik (pl. az árut nem veszik át, vagy nem adják ki stb.), arról még az áru fel- vagy lerakodása előtt haladéktalanul köteles értesíteni Megbízót, hogy attól új instrukciókat kérjen. Ennek elmulasztásából és a téves árufelvételből vagy lerakodásból eredő károk teljes mértékben Megbízottat terhelik. Megbízott köteles a fuvarmegbízáson megadott adatokat, így különösen az Átvevő nevét és címét és a lerakóhely címét ellenőrizni. Elírás vagy hiányos Megbízói utasítás tapasztalása esetén erről haladéktalanul tájékoztatni köteles Megbízót, a tájékoztatás elmaradásából eredő károkat Megbízott köteles viselni.
 • TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG:
  • Megbízott a tehergépkocsi meghibásodásáról azonnal köteles Megbízót tájékoztatni, hogy az még időben intézkedni tudjon. Ha a tájékoztatás elmarad, vagy késik, az ebből származó többletköltségek (pl. kötbér stb.) a Megbízottat terhelik, amennyiben az Megbízó megrendelőjének a részéről kiszámlázásra kerül. Megbízott elfogadja, hogy minden olyan szerződésszegés, mely a tájékoztatás kérési kötelezettség, illetve tájékoztatás adási kötelezettség elmulasztására vezethető vissza, olyan súlyos gondatlansággal elkövetett szerződésszegésnek minősül, mely a szándékossággal egyenértékű, így ilyen szerződésszegésből eredő kár esetén az elévülési idő 3 év, és Megbízott elfogadja, hogy ilyen szerződésszegésből keletkezett kár esetén nem hivatkozhat olyan körülményre, mely Megbízott felelősségét kizárná.
 • ÁRUKÁR:
  • Amennyiben a fuvarozási feladat elvégzése nem a Fuvarmegbízás szerinti instrukciók alapján történik (pl. téves fel- vagy lerakodásból adódó kár, az elvállalt fuvar késedelmes vagy nem teljesítése, GMP+ fuvarokba nem ilyen minősítésű alvállalkozó bevonása, időkapu túllépése, stb.) vagy a fuvarozás végrehajtása során árukár (pl. áruhiány keletkezik, közúti-, fel-vagy lerakóhelyi telepi baleset, nem megfelelő rakományrögzítésből származó árukár, harmadik személynek okozott kár, stb.) keletkezik, vagy a kért adatok/okmányok határidőben való megküldése késedelmet szenved és a késedelem a Megbízott mulasztására vezethető vissza, Megbízó az igazolható veszteségek + azok járulékos költségeinek erejéig Megbízottat teljeskörű felelősségben tartja.
  • Az áru elveszése, sérülése, részleges- vagy teljes megsemmisülése esetén a Megbízott felelőssége vonatkozásában a CMR Egyezmény 23. cikk 3. pontja szerinti 8,33 SDR, azaz kb. 9,3 EUR/bruttó kilogrammonként, maximum 500.000 SDR/káresemény az irányadó Felek között.
  • Kár keletkezése esetén Megbízott kötelessége a kárt a vele szerződésben álló (CMR, BÁF) biztosítójának a szerződésben szereplő határidő figyelembevételével bejelentenie.
  • Megbízottnak a kárbejelentő űrlapon károsulként az árutulajdonost (aki a kár időpontjában az árut birtokolta) kell megjelölnie.
  • Biztosító – hiánytalan dokumentáció/pozitív elbírálás esetén – az árutulajdonost az önrészesedés leszámításával közvetlenül kártalanítja.
  • Megbízott az önrészt közvetlenül az árutulajdonosnak fizeti meg.
  • Kár keletkezése esetén Megbízó felelősségben tartási értesítést küld Megbízottnak.
  • Megbízó vállalja, hogy az alábbi dokumentumokat a káresemény bekövetkezésétől számított maximum 30 napon belül beszerzi az árutulajdonostól:
   • A teljes kárigényt tételes kárértesítő levél vagy kárszámla formájában
   • Packing list
   • Súlybizonylat
  • Kár keletkezése esetén a sikeres kárrendezés érdekében Megbízottnak kötelessége beszerezni és megküldeni a károsultnak (Megbízót másolatban megjelölve) emailon az alábbi dokumentumokat:
   • CMR fuvarokmány
   • CMR felelősségbiztosítási kötvény másolata
   • Fuvarozói felelősségbiztosítás másolata
   • Közösségi engedély másolata
   • A fuvart végző járműszerelvény forgalmi engedélyének a másolata
   • A kárfelvételi jegyzőkönyv
   • Gépjárművezető meghallgatási jegyzőkönyv (a sofőr szerint mi okozta a kárt, felelősnek érzi-e magát a kár bekövetkezésében stb.)
   • Baleset fényképeit (ha van)
   • A biztosítónak leadott kárbejelentő lapot
   • A biztosító kontaktját
   • Minden kapcsolódó hatósági jegyzőkönyvet, dokumentumot
   • Részleges árumegsemmisülés során, ha a sérült áru további felhasználásra alkalmatlan: selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyvet
   • Ha a sérült áru tovább értékesíthető, az erről szóló eladási számlát.
  • Megbízó a kárenyhítés érdekében – igény esetén – vállalja, hogy közvetít a károsult és Megbízott között, az ő és biztosítójának hatáskörébe tartozó dokumentumok (jelen ÁSZF 1.6.8.1-1.6.8.12. pontok) beszerzésében. Sikertelen közvetítés esetén Megbízót semmilyen felelősség nem terheli.
  • Megbízott a hiányos dokumentációra történő hivatkozással vagy árukár érték vitatásának jogcímén nem mentheti ki magát Megbízónál a kártérítési kötelezettség felelőssége alól, különösképpen Megbízóval szemben nem vitathatja a kártérítés összegét, ha az a CMR Egyezmény 23. cikk 3. pontjának (SDR) és 23. cikk 1. pontjának megfelel: „Ha a fuvarozót az Egyezmény rendelkezései alapján az áru részleges vagy teljes elveszéséért kártérítési kötelezettség terheli, a kártérítést annak az értéknek az alapján kell kiszámítani, amellyel az áru a fuvarozásra felvétel helyén és időpontjában rendelkezett.”
  • Amennyiben az árutulajdonos ragaszkodik a Megbízó által történő kárrendezéshez, Megbízó az árutulajdonos kárszámlájában, kárértesítőjében megjelölt összeget határidőre kiegyenlíti.
  • Megbízó mindaddig, amig a kár+járulékos költségeinek teljes ellenértéke pénzügyi kiegyenlítésre nem kerül vagy az árutulajdonosnak vagy Megbízónak, a Ptk. irányadó rendelkezései alapján beszámítási kifogással él Megbízott felé, vagyis Megbízott Megbízónál lévő fuvarszámláinak, valamint a teljesített de még nem számlázott tételeinek pénzügyi teljesítését a kár pontos értékének megállapításáig illetve az ügy járulékos költségeinek (pl. kárrendezési szakértő vagy jogi képviselő bevonása, stb.) erejéig (a kár értékének 20%-a) felfüggeszti, ennek értelmében ezeket a számlákat vitatja, illetve azokat a kár+járulékos költségeinek teljes értékébe beszámítja, amihez Megbízott a fuvarfeladat elvállalásával hozzájárul. Megbízó ilyen esetben írásos kárértesítő levelet/kárbejelentő űrlapot küld Megbízottnak, amiben erről tájékoztatást ad. Amennyiben az áru tulajdonosának vagy Megbízónak kártalanítása igazolható módon megtörténik, Megbízott visszatartott számlái az igazolást követő munkanapon pénzügyi rendezésre kerülnek, kamatfizetési kötelezettség keletkezése nélkül.
  • A kár ellenértékének biztosító által igazolt meg nem térülése esetén (a biztosító mentesül a szolgáltatási teljesítés alól pl. ittas vezetés, bódító hatású szer használata, raksúly túllépése, hatósági engedélyek hiánya, vis maior kár, a rakomány belső tulajdonságaiból eredő kár, rovarkártevők károkozása, sértetlen csomagoláson belül bekövetkezett kár, bírság-,

pénzbüntetésből eredő kár, szállítási hőmérséklet be nem tartásából eredő kár, az áru téves kiszolgáltatásából felmerülő kár, árumentés esetén 30 napot meghaladó raktározási költsége, nem rendeltetésszerűen tehergépjárművek parkolóhelyéül kiépített helyen történő parkolásból adódó kár (pl. lopás, dézsmálás, stb.), az áru megsemmísítésének a költségei, a gépjárművezető a járművét a várakozási okon kívül elhagyja és az áruban kár keletkezik, sérelemdíj kár, közvetett veszteségből eredő kár, szabálysértési kár, súlyos vagy szándékos gondatlanságból eredő kár, alkalmatlan műszaki állapotra visszavezethető kár, stb. miatt) Megbízó Megbízott részére kárértesítőt (bizonyos esetekben ÁFA hatályon kívül eső kárszámlát) küld az igazolt kár összegének és azok járulékos költségeiről és Megbízott visszatartott, vitatott, összevont számláiból egyoldalú kompenzációt hajt végre, amihez Megbízott hozzájárul. Amennyiben a visszatartott, vitatott, összevont számlák összege nem fedezi a kár teljes összegét, Megbízó jogosult a kár teljes vagy részösszegét Megbízottnak kiszámlázni, aki 8 naptári napos fizetési határidőre köteles azt megfizetni. 

 • MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE:
  • Megbízott kijelenti és teljeskörűen szavatolja, hogy jelen megbízás alapján elvégzendő tevékenységek végzéséhez szükséges mindennemű jogosítvánnyal, engedélyekkel, biztosítással, felhatalmazással, okiratokkal rendelkezik.
  • Megbízott kijelenti, hogy a Fuvarmegbízás keretében végzett feladatok ellátásában közreműködő munkavállalóit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, bejelentett módon foglalkoztatja, a munkavégzéshez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, képesítésekkel, egészségügyi könyvvel, hatósági élelmiszerszállítási engedéllyel és minden egyéb a fuvarozáshoz szükséges dokumentummal rendelkeznek.
  • Megbízott tudomásul veszi, hogy valamennyi a munkaviszonnyal kapcsolatos bármely hatályos jogszabály, EU-norma és előírás megszegéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. Megbízott vállalja, hogy az ellenőrzések (pl.: közúti-, határ-, megbízói) során minden szükséges dokumentumot az ellenőrzést végző személy/ek rendelkezésre bocsát.
  • Megbízott teljeskörűen felel a fuvarozás elvégzése során bekövetkező áruelveszésért, teljes- vagy részleges megsemmisülésért, értékcsökkenéssel járó minőségromlásért (pl. szennyeződés, cselekedete miatt törött vagy sérült áru keletkezett), ezért a Megbízott köteles ezekben az esetekben az áru teljes értékét, illetve az értékcsökkenést teljeskörűen megtéríteni Megbízó részére. Megbízott mindennemű áruszennyeződést azonnal köteles jelezni – akár a rakodást is felfüggesztve – Megbízónak, annak intézkedését várva. Ennek elmaradása esetén Megbízó minden kárt Megbízottra hárít.
 • GMP+ FSA STANDARD SZABVÁNY (B4, ömlesztett áru):
  • Amennyiben a szállítás GMP+ köteles, Megbízott köteles Megbízó utasítása alapján a „Megbízó GMP+B4 szabványra vonatkozó előírásai” című eljárási rend szerinti nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat és dokumentálásokat elvégezni.
  • Megbízottnak szükséges ún. „GMP+B4 Takarítási előírások” szabályainak betartása, illetve a „Gépjármű tisztasági nyilatkozat” kitöltése, melyet a GMP+B4 szabvány előírásai szerint kell kiállítani úgy, hogy a kettő példányban kitöltött dokumentumot minden egyes Megbízótól érkező fuvarfeladatról, a fuvarlevéllel, számlával és egyéb szállítást igazoló okmánnyal (CMR, mérlegjegy, szállítólevél) együtt kell megküldeni részére.
  • Tisztításnál, fertőtlenítésnél a fuvarozást megelőző minimálisan elvégzendő feladatok a következők:

Ha a megelőző szállítmány:

 1. Takarmány alapanyag volt: söprés
 2. Csomagolt termékek: söprés
 3. Föld/kő: vizes tisztítás (nagynyomású víz)
 4. Műtrágya: vizes tisztítás
 5. Száraz trágya: tisztítás vízzel+fertőtlenítés
 6. Nedves trágya: tisztítás+fertőtlenítés, valamint elfogadott szervezet általi vizsgálatot követő engedélyezés
 7. Állati eredetű maradványok: tisztítás+fertőtlenítés, valamint elfogadott szervezet általi vizsgálatot követő engedélyezés
 8. Méreggel kezelt (csávázott) csomagolatlan mag: tisztítás+fertőtlenítés, valamint elfogadott szervezet általi vizsgálatot követő engedélyezés
 • Háztartási szemét, kezeletlen élelmiszerhulladék: tisztítás+fertőtlenítés, valamint elfogadott szervezet általi vizsgálatot követő engedélyezés
 • Az e), f), g), h) és i) esetekben a takarítást és fertőtlenítést dokumentálni kell!
  • A GMP+ B4 szabvány megköveteli a fuvarok nyomon követhetőségét. Az előző 3 fuvar szállítását dokumentáltan kell megküldeni Megbízónak. A fontosabb, szállított anyagok IDTF kódját kódtáblázatból lehet leolvasni. IDTF kódok a http:/www.icrt-idtf.com/en/index.php honlapon találhatóak meg.
  • Amennyiben a Fuvarmegbízáson GMP+ FSA ASSURED jelzés fel van tüntetve, a megbízást GMP+ szabvány vonatkozó szabályai alapján kell végrehajtani, illetve a CMR 18. rovatába a „GMP+ FSA ASSURED” megjelölni szükséges. A fuvart kizárólag GMP+ tanúsított cégek teherautóival lehet kivitelezni, illetve kizárólag GMP+ tanúsított cégeknek lehet alvállalkozásba adni. Az ebből eredő esetleges károkat Megbízott köteles viselni.
 • NYILATKOZATOK:
  • Ömlesztett áru fuvarozása során Megbízó kérésére Megbízott az EU rendelkezésekkel összhangban, köteles még a fuvarozás megkezdése előtt írásbeli nyilatkozatot (Tisztasági Nyilatkozat) adni arról, hogy a fuvarozásra kiállított fuvareszköz az adott fuvarozást megelőzően 3 alkalommal milyen árut fuvarozott, illetve a rakfelület tisztításának módszeréről, anyagáról is tájékoztatnia kell Megbízót.
  • Szójatermék kiszállítása esetén Megbízott hozzájárul a GMO Nyilatkozat kitöltéséhez.
  • A rakfelület ellenőrzését a kirendelt minőségellenőrnek lehetővé kell tennie Megbízottnak.
  • Takarmányozási és élelmiszer biztonságot veszélyeztető nem-megfelelőség észlelése esetén áruátvevő-, vagy kiszolgáló az áru átvételét vagy kiadását jegyzőkönyv felvétele mellett megtagadhatja. Megbízó az áru visszaszállításából vagy fuvarozási késedelemből adódó kárt teljeskörűen Megbízottra hárítja.
 • ÁRUELVESZÉS:
  • Megbízott elfogadja, hogy Felek áruelveszésnek tekintik az áru téves helyre történő lerakása esetét is, amennyiben az áru a megbízásban meghatározott teljesítési határidőt követő 30 napon belül sem kerül kiszolgáltatásra a Fuvarmegbízás szerinti címzett részére Megbízott által és annak költségviselésében.
  • Megbízott elfogadja, hogy az áruelveszés esetén az áru teljes értékéig terjedő kártérítést köteles viselni.
  • A biztosító az áru téves kiszolgáltatásából felmerülő kárt nem téríti.
 • A RAKOMÁNY MINŐSÉGI MEGKIFOGÁSOLÁSA:
  • Amennyiben az áru átadásakor az átvevő minőségi kifogásokkal él, Megbízott a problémát azonnal jelzi a Megbízónak, még a jegyzőkönyv aláírása előtt.
  • Megbízott köteles az áru átvétele/vámkezelése során az áru csomagolásának épségét, az okmányon/megbízáson szereplő ténylegesen felrakodásra került áru mennyiségét/darabszámát ellenőrizni. Szükség esetén a gépkocsivezető köteles a CMR fuvarlevél 18. rovatába fenntartásait bejegyezni, belföldi szállítás esetén a fuvarlevél erre alkalmas rovatába felvezetni.
 • TÖBB FUVAROZÓ KÖZREMŰKÖDÉSE:
  • Megbízott az elvállalt fuvart alvállalkozásba (3. fél bevonása) csak Megbízóval történő előzetes egyeztetés és a Megbízó írásos jóváhagyása után adhatja. Megbízott vállalja, hogy kizárólag előzetesen beminősített alvállalkozót, továbbá az adott fuvarra érvényes BÁF, CMR-felelősségbiztosítással rendelkező tehergépkocsit, GMP+ fuvarok esetén kizárólag ilyen minősítéssel rendelkező alvállalkozót alkalmaz. Ha Megbízott az áru továbbítását más fuvarozóra bízza, a fuvarozót teljes körű, mindenre kiterjedő felelősség és helytállási kötelezettség terheli az igénybe vett további fuvarozó, közreműködő vonatkozásában a fuvarfeladat teljesítése tekintetében, ideértve az esetleges árukárt, az áru teljes vagy részleges elveszését vagy megsemmisülését. Egymást követő fuvarozók által végzett fuvarozás esetén a fuvarozók egyetemlegesen felelősek az egész fuvarozás végrehajtásáért, a fuvarozók egymás közti kötelezettsége a több kötelezettre vonatkozó rendelkezések szerint alakul. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén Megbízott felel valamennyi olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Megbízott felelőssége, hogy a bevont fuvarozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul betartsa.
  • A GMP+ FSA ASSURED jelzésű fuvart kizárólag GMP+ tanúsított cégek teherautóival lehet kivitelezni, illetve kizárólag GMP+ tanúsított cégeknek lehet alvállalkozásba adni.
 • VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, ENGEDÉLYEK:
  • A közúti szállításra vonatkozó hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket a Megbízottnak be kell tartania, ezek megsértése (pl. túlsúly, tengelycsoport túlterhelés stb.) miatt indult eljárásokban kizárólag a Megbízottat terheli a jogi- és anyagi felelősség.
  • Megbízott rendelkezik az árufuvarozáshoz szükséges hatósági engedélyekkel és biztosításokkal (közösségi- és belföldi fuvarozói engedély, BÁF-, KÁF-, fuvarozói felelősség biztosítás, CMR-felelősségbiztosítás, veszélyesáru szállítások esetében ADR engedély, ADR vizsga, kabotázs-biztosítás stb.), továbbá TIR-Carnet-val, T-okmánnyal, aminek kiállításáról Megbízottnak kell gondoskodnia.
  • A tehergépkocsi vezetőnek rendelkeznie kell mobiltelefonnal, és a Fuvarmegbízásban előírt, az áru rögzítéséhez szükséges spaniferekkel, kitámasztó rudakkal, élvédőkkel stb.
  • Amennyiben a szállítandó áru veszélyes áru, a kiállítandó fuvareszköznek meg kell felelnie az érvényes ADR előírásoknak. A gépkocsivezetőnek rendelkeznie kell érvényes ADR vizsgával és a szükséges ADR védőfelszereléssel. A gépkocsivezető felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a felrakóhelyen az adott veszélyes áru szállításához szükséges összes okmányt kézhez kapja.
  • Megbízott betartja, illetve alkalmazottjával betartatja a gépjárművezetők munka- és pihenő idejének kiadásáról szóló szabályokat (AETR), és a fuvarfeladatra szóló megbízást úgy fogadja el, hogy ez által a fuvarfeladat teljesíthető legyen. Amennyiben Megbízott alkalmazottja a vezetési idő lejárata miatt nem tudja a fuvarfeladatot határidőre teljesíteni, és az egyértelműen Megbízott vagy alkalmazottjának felelősségére vezethető vissza, Megbízó a fuvarkésedelemből adódó károkat teljeskörűen áthárítja Megbízottra. Megbízottnak, mint munkáltatónak kötelessége az alkalmazottjaival betartatni az EU tagállamainak mindenkori minibálbérre vonatkozó, országonként eltérő rendeleteit (MILOG, Lohn und Sozialdumping, Loi Macron stb.), és az ezzel együtt járó bejelentési kötelezettségeinek eleget tennie, valamint a 45 órás pihenőidő eltöltésére, valamint a kabotázs fuvarozásra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat figyelembe venni.
  • Megbízott a fel- vagy lerakóhely (gyártelep, kikötő stb.) munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszerét maradéktalanul betartja, betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkért, büntetésekért teljeskörűen felel. Gépkocsivezetőnek rendelkeznie kell láthatósági mellénnyel, munkavédelmi cipővel, pántos sisakkal, védőszemüveggel, szükség esetén testhevederrel stb., amiket amennyiben a telep szabályrendszere megköveteli, azokat használni köteles.
  • Közlekedésből adódó bírságok, hatósági marasztalások, károk, kitiltások, eseti büntetések teljeskörűen a Megbízottat terhelik.
 • BIZTOSÍTÁS:
  • Megbízott az áruk vonatkozásában teljeskörű biztosítással rendelkezik (CMR fedezet, kabotázs-biztosítás), tekintettel a Megbízott 1971. évi 3. tvr. (CMR egyezmény) 29. cikkelyében foglalt felelősségére. Ebből fakadóan a Megbízott árukárokra vonatkozó CMR-felelősségbiztosításának minimum 100.000 (azaz százezer) USD/év/kár fedezeti összegre kell kiterjednie.
  • Megbízott a tevékenységi felelősségbiztosítása (BÁF) elegendő biztosítási védelemmel rendelkezik a piacon szokásos minimum fedezeti összeggel.
  • Abban az esetben, ha a küldemény értéke lényegesen meghaladja a Fuvarozó CMR-felelősség biztosításának összegét, úgy a különbözetre árutulajdonos kérésére és költségére Megbízó jogosult külön (eseti) biztosítást kötni.
  • Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételeket, vagy a Fuvarmegbízásban foglalt kötelezettségeit megszegi, (így különösen, de nem kizárólagosan a parkolóhelyekre, vezetési időre stb.) és a Megbízót, vagy más harmadik személyt kár ér, úgy Megbízott kijelenti, hogy őt a kár bekövetkezése vonatkozásában a CMR rendelet 29. cikk szerinti súlyos gondatlanság, illetve szándékosság terheli és így nem hivatkozhat a CMR rendelet illetve a jelen ÁSZF azon előírásaira, amelyek a felelősségét elhárítják, korlátozzák, vagy bizonyítási kötelezettsége alól mentesítik.
  • Megbízott kijelenti, hogy korlátlan felelősséget vállal Megbízó, illetve harmadik személyek felé valamennyi olyan kár megtérítéséért, amely a szerződésszegése nélkül nem következett volna be.
  • Megbízott a felelősségbiztosításokban bekövetkezett feltételek, limitek stb. változását legkésőbb a változást követő napon kötelezően bejelenti Megbízónak.
 • ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG:
  • Megbízott a felrakott súlyt, illetve darabáru esetén a csomagok/EUR raklapok/big-bag zsákok számát és azok tömegét a rakodást követően azonnal, a leadott súlyt és/vagy darabszámot pedig legkésőbb a leadást követő napon 10:00-ig köteles Megbízó munkatársának telefonon bediktálni.
  • Megbízó Megbízottól kérheti a szállítólevél, mérlegjegy okostelefonnal történő lefényképezését és elektronikus úton (viber, skype, email, sms, messenger, stb.) történő megküldését.
  • Megbízó kérésére Megbízott köteles megadni a tehergépjárműveinek GPS koordinátáit, vagy GPS hozzáférést.
  • Megbízó úti hiány vagy biztosítási kár keletkezése esetén bekérheti Megbízottól az adott fuvarra vonatkozó tachográf korongot, vagy kinyomtatott tachográf szalagot.
  • Ömlesztett áru vasúti felfuvarozása során Megbízott köteles Megbízónak vagy helyszíni képviselőjének, vagy alvállalkozójának a lerakodás után a platóját megmutatni, vagy lerakodás előtt az áru szemrevételezését eltűrni.
 • GÖNGYÖLEG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
  • Megbízott csak teljesen ép „EUR” és „EPAL” megjelölésű raklapokon tárolt árut vehet át. Ha a paletta törött, sérült, hibás, vagy jelzés nélküli, akkor a gépkocsivezető jelezze azt a felrakóhelynek és cseréltesse azt. Ha a felrakóhely erre nem hajlandó, Megbízó erről azonnali értesítést kér.
  • A visszaszállított cserepaletta megfelelő minőségéért Megbízott teljes mértékben felelős. Megbízott tudomásul veszi, hogy a le- és felrakásnál alkalmazott göngyöleget (raklapok, rácsos konténerek és egyéb rakodó eszközök) általános szabályként ugyanolyan típusú és minőségű göngyöleggel kell cserélni. Megbízott köteles a Címzettnél ugyanolyan típusú és minőségű göngyöleget követelni, mint amit leadott. „Érték nélkül” átvett paletták db számáról Megbízó azonnal értesítést kér.
  • Megbízott tudomásul veszi, hogy tartozás esetén azt Megbízó részére 10 napon belül köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben a küldemény címzettje cseregöngyöleget nem ad, úgy ennek tényét a címzettel le kell igazoltatni.
  • Amennyiben Megbízott a palettákat határidőben nem szállítja vissza Megbízónak, vagy azokkal nem tud elszámolni, úgy azokért a Megbízó számlát állít ki Megbízottnak, melynek alapja: 10 EUR/paletta+15 EUR ügyintézési díj/számla. Megbízó a kiszámlázott paletták + ügyintézési díj összegét Megbízott nála lévő számláiból jogosult kompenzálni, fedezet hiánya esetén Megbízottnak 8 naptári napos határidőre tovább számlázni, amihez Megbízott hozzájárul.
  • A cserepaletta-bizonylat a számla mellékletét képezi.
  • Amennyiben a Megbízó/Megbízott göngyöleg-nyilvántartást vezet, úgy azt havonta egyeztetik. A havi egyenleget mindkét fél írásban erősíti meg a következő hónap 15. (tizenötödik) napjáig. Megbízó által küldött egyenleg kimutatásnak Megbízotthoz történt megérkezést követő 8 (nyolc) napon belül Fuvarozó által nem vitatott egyenleget, elfogadottnak kell tekinteni. Vita esetén a Megbízó nyilvántartása az irányadó.
 • FEDEZETI VÁSÁRLÁS:
  • Amennyiben Megbízó a rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltételezheti, hogy a Megbízott az elvállalt fuvarfeladat teljesítését nem fogja végrehajtani (nem áll ki) Megbízó jogosult a Megbízott költségére és kockázatára a fuvar ellátásával 3. személyt megbízni (ha talál), aminek különbözeti összegét (többlet fuvardíj/ha van/-eredeti fuvardíj) Megbízott nála lévő számlájából kompenzálni, fedezet hiánya esetén Megbízottnak 8 naptári napos határidőre tovább számlázni, amihez Megbízott hozzájárul.
  • Ha Megbízott nem talál 3. személyt a fuvar kivitelezésére, az ebből eredő kárt Megbízó teljeskörűen Megbízottara hárítja.
  • Megbízott, ha az elvállalt fuvart akkor mondja vissza, amikor az már kár keletkezésével jár, vagy a Fuvarmegbízásban szereplő teherautó típus helyett mást típusú tehergépjárművel áll ki, ami nem alkalmas a munka elvégzésére, Megbízó az ebből eredő kárt, de minimum 150 EUR-t/visszamondott fuvar Megbízottra hárítja, meghiúsulási kötbér jogcímen. Felek visszamondott fuvarnak tekintik a fuvar elvállalását követő 24 órán belüli elállást.
  • Magyar nemzetiségű Megbízott és belföldi fuvarozási reláció esetében az ide vonatkozó 120/2016.(VI.7.) Korm. rendelet 16-17§ is érvényes.
 • AZ ÁRU ÁTRAKODÁSA, VONTATÓ/PÓTKOCSI CSERÉJE:
  • Tilos a szállítmányhoz hozzárakodni és azt átrakodni, valamint vonatót/pótkocsit cserélni Megbízó engedélye nélkül.
  • A felrakás és lerakás között Megbízott nem jogosult az áru, vagy annak egy részének harmadik személyek részére történő átrakására kivéve, ha erre őt a Megbízó előzetesen utasította.
  • Megbízott nem jogosult a küldemény bárminemű megbontására, így különösen nem jogosult az árunak több fuvareszközön történő továbbítására a Megbízó erre vonatkozó kifejezett utasításának hiányában.
  • Ezen cselekedeteket Megbízó szándékos, súlyos gondatlanságnak és szerződésszegésnek minősíti, az ebből adódó károkat teljeskörűen, de min. 1000 EUR/átrakodott jármű Megbízottra hárítja.
  • Amennyiben Megbízott telepen belüli be- és kimérlegelés között rendszámot cserél, Megbízó azt bűncselekmények minősíti és rendőrségi feljelentést tesz.
 • ÁRUHIÁNY:
  • Ömlesztett áru fuvarozása során a felvett és a leadott nettó súly közötti eltérés max. 2 ezrelék lehet, amennyiben az eltérés ettől nagyobb mértékű, Megbízó a felmerülő súlyhiányból eredő igazolt károkat Megbízottra terheli. Amennyiben Megbízó ömlesztett áruszállítás esetén árutulajdonos előírásai szerint 0 % súlyeltérés toleranciát alkalmaz a felvett- és leadott tömegek

közötti különbözet tekintetében, azt a megjegyzés rovatban feltünteti, amit Megbízott a fuvarfeladat elvállalásával tudomásul vesz.

 • Árueltulajdonítás, az áru minőségi cseréje vagy minőségének megváltoztatása esetén a Megbízónak jogában áll Megbízott felé a kárról (az áru értéke, áruérték különbözet stb.) kárértesítőt vagy ÁFA hatályon kívül eső kárszámlát kiállítani (melynek alapja Megbízó megrendelőjének kárszámlája vagy kárértesítője), és annak összegét Megbízónál lévő számláiból kompenzálni, fedezet hiánya esetén Megbízottnak tovább 8 naptári napos fizetési határidővel számlázni, amihez Megbízott hozzájárul.
 • Ömlesztett áru vasúti átrakodása során az irányvonatban keletkezett áruhiány miatt Megbízó vizsgálatot indíthat a hiány okainak kiderítése céljából, amibe Megbízottat bevonja, munkavégzését kiértékeli. Az ellenőrzés különösen kiterjed a hiányos vasúti kocsiba vagy vasúti kocsi csoportba rakodást végző kamionokra, lerakodásuk időtartamára, késedelmes teljesítésére, valamint jelen szerződés 1.16.4. pontjában foglaltakra. Rendellenesség észlelése esetén Megbízó rendőrségi feljelentést tesz, illetve a kár teljeskörű megtérítését követelheti Megbízottól.
 • AZ ÁRU MÉRLEGELÉSE:
  • Megbízott az üres-tele mérlegeléseknél kellő körültekintéssel ellenőrzi és elősegíti a mérlegelések pontosságát. A mérlegelés során tapasztalt rendellenességek esetén Megbízott azonnal értesíti Megbízót. Kifogásait a CMR 18. rovatában vagy a menetlevélen jogosult feltüntetni. Ennek hiányában minden súlyeltérésből adódó kárt Megbízó teljeskörűen érvényesíti Megbízott felé.
  • Darabáru szállítása esetén, amennyiben az árukiszolgáltatás helyén mérlegelés nélkül akarják az árut kiadni (és a mérlegelés elő van írva), illetve a járművet így elbocsátani, ezt Megbízott elindulás előtt jelezni köteles a Megbízó felé, és annak a mérlegelésre vonatkozó intézkedését végrehajtani.
  • Ömlesztett áru fuvarozása esetén a gépjármű mérlegelés és tömegbizonylat nélkül nem hagyhatja el a telepet.
  • Pótsúllyal, vagy nem hitelesített mérleggel történő mérési eredményt Megbízó nem fogad el.
  • Áruátvétel és áruátadás során a tehergépkocsi-vezetőnek jelen kell lennie a mérlegelésnél. A rendellenességeket rá kell vezetnie a menetlevélre és le kell igazoltatnia azt. A gépkocsivezető olyan árukísérő okmánygarnitúrát fogadhat csak el a felrakó helyen, amelyen a bruttó, tára, nettó súly (áru súlya) is fel vannak tüntetve. Ebből egy leigazolt (bélyegzőlenyomat, aláírás) példányt kell a Megbízónak eljuttatni.
  • Az üres-tele mérlegeléseknél kellő körültekintéssel ellenőrzi és elősegíti a mérlegelések pontosságát. Ömlesztett áru esetében, amennyiben az általa ismert önsúlyhoz és a rakott súlyhoz képest -60 kg-nál nagyobb eltérést tapasztal, úgy Megbízott a mérlegelést megismételteti. Ha az ismételt mérlegelés is eltér a korábbi mérési eredményektől, úgy az áru kiszolgáltatását (lerakodását) Megbízott nem kezdheti el, és a rendellenességet jelenteni köteles azt Megbízó felé.
  • Ömlesztett áru vasúti átrakodása (ki- és berakodás) esetén Megbízó minden felfuvarozásban résztvevő tehergépkocsi szerelvény üres-tele vagy eseti kontroll-mérlegelését eszközölheti, a teherpályaudvarhoz vagy iparvágányhoz legközelebb eső hitelesített 60 to-s hídmérleggel rendelkező mérlegelési ponton. A mérlegelés miatt felmerülő esetleges többlet fuvartáv költségét Megbízott a fuvardíjban elszámolhatja.
  • Ömlesztettáru fuvarozása esetén Megbízó az előrakodott kamionokat újraméreti árulerakodás előtt.
  • Amennyiben a felrakóhely vagy árutulajdonos a termék átadását követően észleli a szállító jármű túlsúlyát, a felrakóhely elhagyását megtilthatja. Amennyiben a gépkocsivezető észleli a túlsúlyt, és a felrakóhely nem hajlandó kikönnyíteni a kamiont, azonnal köteles erről értesíteni

a Megbízót és Megbízott a telepet annak utasításáig nem hagyhatja el.

 • AZ ÁRU ÁTVÉTELE/KISZOLGÁLTATÁSA:
  • Megbízott a rendeltetési helyet a termék kiszolgáltatása után addig nem hagyhatja el, amíg az átvevő az átvételt szabályosan (aláírás, bélyegző) – dátum, óra, perc szerint –, vagy hasonló módon az átvétel megtagadását, az ok megjelölése mellett nem igazolta.
  • Belföldi fuvar esetén a gépkocsi vezetője ellenőrizze, hogy a szállítójegyre rá van-e írva az áru lerakóhelye, a vásárló cég neve. Megbízott az áruátadásnál a szállítójegyet leigazoltan átveszi, és leigazoltatja a menetlevelet is. Ha az áruátvevő nem tud a szállítólevélből egy leigazolt példányt átadni, akkor a Megbízott, vagy gépkocsivezetője köteles legalább a menetlevelet leigazoltatni.
  • Nemzetközi fuvar esetén az áru átvevője aláírja ás lebélyegzi a CMR fuvarlevelet, átveszi a lerakott mennyiségről kiállított hivatalos mérlegjegyet, a Lieferschein-t, DDT-t. Amennyiben az áru átvevője nem bélyegzi le a CMR-t, úgy nyomtatott nagybetűkkel rá kell írattatni vele a nevét és személyi igazolványát, és aláírással is el kell látnia a dokumentumot.
  • A gépkocsi vezetője köteles ellenőrizni, hogy az árut a Fuvarmegbízásban rögzített átvevő részére, a rögzített címen adta át, az árut csak minden adat egyezése esetén rakódhatja le, ellenkező esetben minden kárt köteles viselni. Az adatok nem egyezése esetén a gépkocsivezető köteles tájékoztatást kérni Megbízótól.
  • Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy az áru a lehető legrövidebb időn alatt kerüljön ki és berakodásra. Az árut nem szabad- még rövid időre sem – mások által hozzáférhető vagy nem ellenőrzött területre, beázástól nem védett területre elhelyezni.
  • Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművezető a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál mindvégig jelen legyen, azt felügyelje. Megbízott felelős az áru biztonságos rakodásáért továbbá annak megfelelő rögzítéséért. A gépjárművezető az áru biztonságos rögzítésének ellenőrzéséről a rakodóhelyről való leparkolást megelőzően köteles meggyőződni. Amennyiben a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál a gépjárművezető bármilyen hiányosságot, vagy az áru későbbi károsodásának veszélyével járó körülményt észlel (pl. nem megfelelő rögzítés), úgy köteles annak elhárítását kérni a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodást végzőktől. Amennyiben a korrekcióra nem kerül sor, úgy azt gépjárművezető köteles maga elvégezni, amennyiben erre nincs módja úgy a korrekció elmaradását a rakodóhellyel leigazoltatni és a szállítás megkezdését elutasítani, amely tényről Fuvarozó haladéktalanul köteles értesíteni Megbízót. Ha a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál a gépjárművezető nem lehet jelen, úgy ennek tényét köteles a fuvarokmányokon feltüntetni és a rakodóhelyen leigazoltatni. Ilyen igazolás hiányában úgy tekintendő, hogy a gépjárművezető a rakodásnál jelen volt és a rakodás során valamennyi általa kért rögzítés és korrekció elvégzésre került.
  • A gépjárművezető köteles gondoskodni az áru darabszám szerint átvételéről is. Megbízott az árut annak átvétele előtt mennyiségi, speciális követelmények, és a fuvarokmányokkal történő egyezőség szempontjából mindig ellenőriznie kell. Látható szennyeződés, sérülés vagy illetéktelen személyek általi megváltoztatás esetén Megbízott az áru átvétele előtt köteles a Megbízó utasítását kérni az átvétel tekintetében.
  • Szükség esetén a gépjárművezetőnek biztosítania kell, hogy a jármű raktere a rakodás helyéről történő távozás előtt plombálásra kerüljön. Az átvétel dátumát, időpontját, a kamion rendszámát, és amennyiben felhelyezésre került, a plomba számát a fuvarokmányokon fel kell tüntetni. Kizárólag a fel- és lerakodást végzők vagy hivatalos személyek (pl. rendőrség, vámhatóság) távolíthatják vagy cserélhetik ki a plombát. A sofőr ezt csak a Megbízó utasítása esetén teheti meg.
  • Megbízott a járművet a fuvar ellátása alatt köteles mindvégig felügyelni, mind a raktér, mind a vezetőfülke ajtajait zárva tartani, a járművet a pihenőidő alatt biztonságosan és szabályosan leparkolva lehetőség szerint őrzött helyen tartani. Továbbá köteles megakadályozni, hogy illetéktelen személyek a raktérbe bejussanak, vagy az áruhoz bármilyen módon hozzáférjenek.
  • A kompokon mindig a komptársaság előírásait kell követni, azonban a sofőrnek minél tovább a járműnél kell tartózkodnia, és azt az út során rendszeresen ellenőriznie kell.
  • A pihenőidő, a fuvarozásban bekövetkezett szünet (függetlenül attól, hogy tervezett vagy sem) alatt, pl. hétvégeken, állami ünnepek idején a kamiont / rakodási egységet meg kell védeni az illetéktelen behatolásoktól. A parkolóhely kiválasztása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: – a területnek mindig kellően megvilágítottnak kell lennie, – a területnek főútvonalak / autópálya mentén kell elhelyezkednie, – a kamionnak más kocsik mellett kell parkolnia, de úgy, hogy az egyszerű / könnyű távozás biztosítva legyen, a kivilágítatlan, illetve a tranzitúttól jelentősen eltérő helyen történő parkolás vagy pihenőidő eltöltés kerülendő.
 • MEGBÍZOTT KÁRTALANÍTÁSA:
  • Amennyiben Megbízott a diszpozíciótól eltérő helyzettel találkozik (pl.: kézi rakodást kell végeznie, vagy áruhiány miatt nem tud teljesen megrakodni stb.) és ez a menetlevélen rögzítésre, igazoltatásra kerül, kártalanítás illeti meg az alábbiak szerint:
  • Kézi rakodás: Megbízott megállapodás szerinti rakodási díjat számíthat fel.
  • Meghiúsult fuvar: esetén Megbízó a tehergépkocsi futás önköltségét téríti, a Megbízó megrendelőjével kötött szerződés tartalma szerint, a felvonulási helytől a felrakóhelyig és vissza. A távolság meghatározására Megbízó útvonaltervező programja által megállapított fuvartáv a mérvadó.
  • Áruhiány: amennyiben Megbízott a tehergépkocsit áruhiány miatt nem tudja teljesen megrakni, abban az esetben Megbízó a fuvardíjat vállalási szerződése szerinti súlyra egészíti ki.
  • Állásdíj belföldi reláció: Megbízó állásdíjat fizet, amennyiben a Megbízó megrendelőjével kötött szerződés tartalmaz állásdíjat, és azt Megbízó megrendelője elismeri. 3 óra várakozás fekbérmentes, további állásidők elszámolása egyedi megállapodás szerint történik.
  • Állásdíj nemzetközi reláció: Megbízó állásdíjat fizet, amennyiben a Megbízó megrendelőjével kötött szerződés tartalmaz állásdíjat és azt Megbízó megrendelője elismeri. A fel- és lerakóhelyen első 24 óra várakozás állásdíj mentes, azt követően az állásdíj elszámolása egyedi megállapodás szerint történik.
  • A FÁK, a balkáni országok és Közel-Kelet esetén 48 óra fekbérmentes. Megbízott állásdíjra nem jogosult, ha a fuvareszköz a megbízásban megjelölt fel-, illetve lerakási időponttól eltérő időpontban érkezett a megjelölt helyre. Szombat, vasárnap és ünnepnap, illetve a vámkezelésre való várakozás minden esetben állásdíj mentes. Állásidő igazolása elsődlegesen a Tartózkodási Igazolás kitöltésével, ennek hiányában a CMR fuvarlevél 18. rovatában történik, a bejelentkezési és kijelentkezési időpontok feltüntetésével és annak ellenjegyeztetésével. Amennyiben ezeknek kitöltését vagy aláírását a rakodást végző személy megtagadja, akkor a gépjármű időponttal ellátott GPS koordinátái a mérvadók. Ezen dokumentumoknak, illetve digitális adatoknak eljuttatása a Megbízó részére Megbízott feladata.
  • A tehergépkocsi esetleges várakozásából, üres kiállásából, kézi rakodásból stb. adódóan felmerült károkat Megbízott haladéktalanul jelzi Megbízó felé, aki kizárólag leigazolt okmányok (bélyegzőlenyomat, aláírás, érkezési-, távozási idő, dátum, stb.) megléte esetén, előzetes egyeztetés alapján kártalaníthatja Megbízottat.
 • MEGBÍZÓ KÁRTALANÍTÁSA: Megbízott Megbízó részére a kár teljes értékéig kártalanítással tartozik az alábbi esetekben:
  • Az áruban okozott mennyiségi vagy minőségi kár
  • Az áru diszpozíciótól eltérő felrakása, leadása miatt keletkezett károkért (megadottól eltérő helyen történő rakodás vagy ürítés, rossz hajóból történő rakodás, rossz hajóba történő ürítés stb.).
  • A megbízás végrehajtása során a tehergépkocsival okozott kár (pl. áruszóródás, baleset miatt bekövetkezett áru megsemmisülés, stb.)
  • Áruhiány vagy áruelveszés
  • Idegen anyag bekeveredése okozta kár
  • Az áru eltulajdonításával okozott kár
  • Fuvaronként 2 ezrelék feletti súlyhiány esetén (ömlesztett áru)
  • Ha Megbízott a diszpozícióval ellentétesen újra- vagy nagyobb mennyiséget rakodik, és ez azt eredményezi, hogy a diszpozícióval odaküldött másik fuvarozónak nem jut munka. Ekkor a másik fuvarozónak okozott kárt Megbízott tartozik kifizetni.
  • Felek áruelveszésnek minősítik azt az esetet, amikor Megbízott nem várja meg az előtte érkező kamion(ok) lerakodását, és szállítmányát Megbízó tudta vagy beleegyezése nélkül a telepen önkényesen lerakodja
  • Megbízó Megbízott a késedelmes kiállás, késedelmes teljesítés, időkapu keret túllépése vagy ki nem állás esetén az árutulajdonos által kiszámlázott kötbér összegét Megbízott nála lévő számlából jogosult kompenzálni, fedezet hiánya esetén Megbízottnak tovább számlázni, amihez Megbízott hozzájárul.
 • MEGBÍZOTT MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE:
  • Megbízott tudomásul veszi, hogy a Fővállalkozó által szervezett megbízásokban, Megbízott gépjárműveit a Megbízó teljeskörűen (okmányok, eszközök stb.) ellenőrizheti. Az ellenőrzés során a Megbízó vagy képviselője jogosult a gépjárművet megállítani, és a menetirányba eső legközelebbi közúti mérlegen ellenőrző mérésnek alávetni, Megbízó költségére.
  • Megbízó ellenőrzési jogát megbízottjaira átruházhatja. Így például: SGS, CESCO, MERT CONTROL, biztonsági szolgálatok stb. Megbízottak ez esetben írásos megbízást mutatnak be.
  • Megbízott tudomásul veszi, hogy az árutulajdonos az áru kiszolgáltatásáig, illetőleg addig, amíg a címzett a küldeményt nem birtokolja, megilleti az a jog, hogy a küldeménnyel rendelkezzék. Ebben a jogkörében a küldeményt útközben feltartóztathatja, visszairányíttathatja, más címzettet vagy rendeltetési helyet jelölhet ki. Megbízó erre vonatkozó utasításait Megbízott köteles teljesíteni.
 • EKÁER:
  • Megbízott a közúti fuvarozást csak, és kizárólag az adott fuvarhoz kapcsolódó EKAER szám ismeretében kezdheti meg. Egyben fel kell tüntetni az EKAER számot a menetokmányokon, fuvarokmányokon (szállítólevélen és menetlevélen, CMR-en stb.)
  • Amennyiben Megbízott nem kap EKAER számot a fuvar megkezdéséig, azt jelentenie kell a Megbízónak.
  • Megbízónak az adott fuvarhoz kapcsolódó EKAER szám ismerete – és annak a menetokmányokon történő rögzítése – mellett az alábbi, az adott fuvarhoz kapcsolódó információkat is ismernie kell:
 • a fuvarozott termék megnevezését, mennyiségét,
 • vontató és pótkocsi rendszámát,
 • az átvétel címét, kirakodás címét,
 • ha a kirakodási cím nem a címzett székhelye, akkor miért itt kell leraknia az árut (pl. vagonrakodásnál az állomáson történő lerakodás esetében).
  • Megbízott a fenti információkat köteles megadni, illetve a menetokmányait és azok kísérő okmányait átadni egy esetleges NAV, vagy más hatósági ellenőrzéskor, az ellenőrző szervnek.
  • Megbízottnak 25,00 to +/10% feletti tömeg eltérést kötelező jeleznie a Megbízónak, még a teherautó szerelvény elindulása előtt, hogy a felvett tömeget Megbízó az EKÁER rendszerben módosítani tudja.
  • Ellenőrzéskor a gépkocsivezetőnek helyes és a fuvarozási okmányoknak megfelelő információkat kell adnia, mert az ellenőr ennek alapján ítéli meg, hogy a hallott adatok

megegyeznek-e a nyilvántartásban lévőkkel, és ez alapján dönt, hogy szab-e ki büntetést, vagy nem.

 • Megbízott azonnal köteles jelezni Megbízónak, ha a fenti információk nem állnak rendelkezésére, vagy nem világosak, esetleg nem értelmezhetőek.
 • Megbízó minden olyan anyagi és erkölcsi kárt és felelősséget áthárít Megbízottra, amely abból ered, hogy az EKAER számmal kapcsolatos adminisztráció, vagy ellenőrzéskor átadott gépkocsi vezetői nyilatkozat nem szabályos, nincs jól vezetve, vagy részben, esetleg egészben hiányos.
 • MEGBÍZOTT ELLENTÉTELEZÉSE:
  • Megbízó az alább felsorolt többletszolgáltatásokat és többlet előnyöket nyújtja Megbízott számára.
  • Gondoskodik az áru fel – és lerakásáról.
  • Megrendeléstől függően hosszú távú, folyamatos munkát biztosít.
  • Megbízó biztosítja a fuvarokkal kapcsolatos rövidebb, vagy azonnali fizetési határidő lehetőségét eseti megállapodás szerint Megbízott kérésének megfelelően, amennyiben Megbízó rendelkezik az ehhez szükséges anyagi feltételekkel.
  • Megbízó baleseti káresemény esetén segít a kármentésben, felkérésre felveszi a kapcsolatot a hatóságokkal, biztosítóval.
  • Megbízó szállítmányozói felelősségbiztosítást köt a szállítmányozói jogkörben bekövetkezett károk enyhítésére.
  • Olyan káresemény (pl. baleset) esetén, amelyben az Megbízott szállítóeszköze megsérült, Megbízó fizetési határidőn belüli alvállalkozói számla gyors megfizetésével segíti Megbízott likviditását helyreállítani, esetenként a számla benyújtását követően azonnal, ha Megbízó anyagi lehetőségei ezt megengedik
  • Megbízó folyamatos kapcsolatot tart a fel – és lerakóhelyekkel, ezen információkat a megfelelő időben Megbízott rendelkezésére bocsájtja.
  • Megbízó igény esetén kedvező díjon jogi tanácsadást nyújt.
  • Megbízó megadja a fuvarozás elvégzéséhez szükséges EKÁER számot (amennyiben kell)
  • Megbízó szükség esetén német-angol nyelven tolmácsot biztosít.
  • Megbízó lehetőséget biztosít arra, hogy Megbízott a GMP+ minőségi tanúsítvány kedvező áron, Megbízó alatt auditálhatja.
  • Megbízó a fel – és lerakóhelyi problémák, határmenti problémák, stb. esetén hivatalos elérhetőségén keresztül Megbízott rendelkezésére áll.
 • FUVAROZÓI ZÁLOG:
  • Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó kizárja a vele szembeni bármilyen követelés engedményezésére (beleértve annak faktorálását is), illetve Megbízóval szembeni bármilyen követelésén zálog- vagy visszatartási jog alapítását.
  • Megbízó írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Megbízott szerződésszegést követ el Megbízóval szemben, melynek alapján Megbízottat kártérítési felelősség terheli.
  • Megbízó felkérheti Megbízottat Megbízó vagy annak ügyfelei által átadott árukon zálog-/visszatartási jog gyakorlására.
  • Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó megbízottnak előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
 • ADATKEZELÉS, GDPR:
  • Megbízó a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a szolgáltatás igénybevétele során. Az adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések szerint történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a www.logotrek.hu. oldalon, Adatkezelési Szabályzat menüpontban.
 • OKMÁNYOLÁS RENDJE:
  • Megbízott a Fuvarmegbízásban megadott heti szállításokra vonatkozó számlákat, és azok mellékleteit (CMR, szállítólevél, mérlegjegy, menetlevél, stb.) belföldi fuvarfeladatok teljesítését követően legkésőbb 8 naptári napon belül (2007. évi CXXVII. Tv. 163. § (2) c) nemzetközi fuvarfeladat teljesítését követően, legkésőbb a tágyhónapot követő hónap 15.

naptári napján belül postai küldeményként Megbízónak feladja (2007. évi CXXVII. Tv. 163. § (2) a), vagy egyéb más úton eljuttatja cégének.

 • Számlamellékletek: Nemzetközi fuvarozás: aláírt, lebélyegzett CMR fuvarlevél, a fel-és lerakott mennyiségről kiállított hivatalos mérlegjegyet, a lieferschein-t (szállítólevél), DDT.
 • Számlamellékletek: Belföldi fuvarozás: aláírt menetlevél, a fel-és lerakott mennyiségről kiállított hivatalos mérlegjegyet, szállítólevél, Takarítási Napló, Tisztasági Nyilatkozat.
 • A teljesítés napjának az áru leadásának napját kell tekinteni. Amennyiben a számlázásra kerülő időszak két különböző hónapot takar, az egyes hónapokban végzett szolgáltatások kizárólag külön számlán szerepelhetnek. Amennyiben a Megbízotti számlák és azok mellékletei a fenti határidőben nem érkeznek meg, akkor az ebből adódó felmerülő kárt Megbízó a mulasztó fél felé érvényesíti. Amennyiben a fuvarszámlák és azok mellékletei a fenti határidőben, illetve a magyar ÁFA Tv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nem érkeznek meg, akkor Megbízott a késedelmes teljesítés miatt Euróban kiállított számla esetében 30 EUR, Forintban kiállított számla esetében 10.000 Ft kötbért köteles fizetni Megbízónak részére oly módon, hogy ezen késedelmi kötbér összege levonásra kerül Megbízott által, Megbízó részére kiállított számla összegéből, amihez Megbízott ezúton hozzájárul. Megbízó ezen felül a késedelemből adódó egyéb kárait, továbbá az ezekhez kapcsolódó járulékos költségeit Megbízott felé – akár peres úton – érvényesíteni fogja.
 • Megbízó felé történő számlázáskor Megbízott a menetlevél mellé csatolja a leigazolt szállítólevelet. Ha a kísérőokmányokat már előzetesen leadta, vagy elpostázta, akkor elegendő a menetlevél másodpéldánya, amely le van igazoltatva.
 • Menetlevél vezetése: egy menetlevélre kell vezetni az egy Megbízóhoz tartozó, ugyanabban a viszonylatban történő, egyfajta áruhoz kapcsolódó fuvarokat. Ettől eltérő esetben minden egyes fuvarról külön menetlevelet kell vezetni.
 • Üres kiállásra, meghiúsult fuvarra külön menetlevelet kell írni és azt leigazoltatni.
 • A számla teljesítésének időpontja az elvégzett fuvarozási részfeladat utolsó napja.
 • A számlázás alapja a mindenkori lerakott nettó súly.
 • Devizában megadott fuvardíj esetében, az ÁFA összegének kiszámításánál a lerakás napi MNB közép árfolyamot kell alkalmazni.
 • Amennyiben Megbízottnak a fuvarozott árut annak minősége, vagy egyéb ok miatt vissza kell fuvaroznia a felrakó helyre, annak visszavételét kötelező igazoltatnia vagy visszamérlegeléssel, és/vagy a szállítólevélen történő visszavételi igazolással. Ellenkező esetben, ha az áru elveszettnek minősül, Megbízó a keletkezett kárt teljeskörűen Megbízottra hárítja.
 • A szállítólevél elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén Megbízottat terheli valamennyi az ezzel felmerült kár és költség.
 • Hibás számla visszaküldésének költsége Megbízottat terheli. Megbízott belföldre történő visszaküldés esetén 1.000 Ft/küldemény, külföldre történő visszaküldés esetén 5 EUR/küldemény von le a fuvardíjból.
 • FIZETÉSI HATÁRIDŐ:
  • Megbízott fuvarszámláinak fizetési határideje a számla és a teljesítést igazoló hiánytalan dokumentumcsomag beérkezésének dátumától számított 30-60 naptári nap – ideértve az időszaki elszámolást is -, fuvarozási relációtól és Megbízott minősítéstől függően.
  • Amennyiben a számla a Fuvarmegbízásban szereplő határidőtől eltérő fizetési határidőt tartalmaz, Megbízó nem köteles azt befogadni és jogosult azt visszaküldeni Megbízott részére. A számlát ilyen esetben be nem nyújtottnak tekintjük.
  • Előzetes egyeztetés alapján amennyiben Megbízó likviditási helyzete megengedi, lehetőséget biztosíthat rövidebb fizetési határidő eszközlésére.
  • Hiányos okmányküldés esetén az utolsó szükséges irat beérkezésétől számítottan indul a fizetési határidő.Megbízó kompenzációs megállapodás eszközlésével, Megbízott írásos jóváhagyásával kompenzációt hajthat végre a nála lévő fuvar számlákból.
  • Külön megállapodás hiányában a kifizetések a Számviteli Törvény értelmében átutalással történnek Megbízott számlájára.
  • Eseti jelleggel házipénztárból készpénzben történő kifizetés is eszközölhető, a Számviteli Törvény rendelkezései alapján.
 • TITOKTARTÁS:
  • Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy minden birtokába került üzleti titkot időben, korlátozás nélkül megőriz, és a Megbízó felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem

adja ki, továbbá nem használja fel arra, hogy saját vagy más személy részére előnyt szerezzen, és ezzel Megbízónak hátrányt okozzon.

 • Megbízott kötelezi magát arra, hogy a Megbízót élve a birtokába jutott adatokkal nem kerüli meg, annak megrendelőjével nem kezdeményez sem ő, sem az ő közreműködésével más jogi vagy magánszemély együttműködést, és nem hoz létre szerződéses kapcsolatot. Megbízott vállalja, hogy amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, Megbízó felé kártérítés fizetését teljesíti.
 • Felek rögzítik, hogy minden olyan esetet, amikor olyan más fuvarozó, vagy szállítmányozó keresi meg Megbízó megrendelőjét együttműködés kezdeményezésével, aki, vagy akinek tagja, vezetője Megbízottal akár hozzátartozói, tagi- jogviszonyban, akár üzleti kapcsolatban van, felek jelen bekezdés érvényesíthetőségét vélelmezik.
 • Jelen szerződés ezen pontjának Megbízott általi megsértése esetén minden egyes esetben 2.000 EUR (azaz kétezer Euro) összegű szerződésszegési átalány-kártérítés fizetendő Megbízott által Megbízó részére. A kötbér a szerződés megszegésének napján esedékes. Az átalány kártérítés teljesítésére Megbízó polgári peres úton is kötelezheti Megbízottat, amennyiben a kártérítés ellen kifogással él.
 • Amennyiben Megbízott a Fuvarmegbízásból eredő szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez jogosan alvállalkozókat vesz igénybe, jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartására kötelezi őket.
 • Megbízó kifejezetten felhívja Megbízott figyelmét, hogy a Megbízó a polgári jogi igényeinek érvényesítése mellett azonnali büntetőfeljelentéssel él abban az esetben, amennyiben a titoktartási kötelezettség be nem tartása büntetőjogi tényállást is megvalósít.
 • Felek egymás jó hírnevét a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is szem előtt tartják és tartózkodnak minden olyan magatartás tanúsításától, amely a másik felet ebben sértené.
 • IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:
  • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a nemzetközi fuvarozás esetén a CMR Egyezmény, belföldi fuvarozás esetén a Ptk. rendelkezései irányadóak.
  • Jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és esetleges valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.
  • Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és a Megbízó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

KELT, Győr, 2020. szeptember 22.

                   Okler László                                          Kurucz Richárd

                                 cégvezető                                                 cégvezető

Scroll to Top